Algemene Voorwaarden – IHS Fotografie

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van IHS Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage of kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
4. Zorg dat u en of uw dieren klaar staan als de fotograaf komt. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op personen en/of dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. Binnen 14 dagen na uw reportage zullen uw foto’s op Flickr geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Deze foto’s zullen 1 voor 1 geplaatst worden. Na het afronden van alle foto’s zullen deze via WeTransfer naar u toe worden gemaild. Publicatie van foto’s vóór het ontvangen per e-mail is niet toegestaan. Dit wegens de kwaliteit welke pas optimaal is wanneer u de originele bestanden heeft ontvangen.
6. Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 maand geldig nadat alle foto’s per mail zijn verzonden.

3. Boekingen

1. Een fotoreportage boeken kan: via de telefoon, op Facebook of per e-mail. Een boeking is pas volledig vastgesteld na het maken van een offerte.
2. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het verschuldigde bedrag voor het fotoreportage en de reiskosten dient tijdens de reportage contant en liefst gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving is ook mogelijk. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
5. Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminder met de nog niet gemaakte kosten.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. Als u beslist de fotograaf, ondanks regen voorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege de regen alsnog niet door heeft kunnen gaan.
7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten
en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Haren afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Van iedere afgedrukte foto die u koopt, ontvangt u geheel gratis een digitale foto op lage resolutie per email. Let op, dit digitale bestand is uitsluitend voor privé gebruik en mag niet worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
6. IHS Fotografie draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Nadat de artikelen door consument in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is IHS Fotografie. Gerechtigd de prijs van de artikelen op de consument te verhalen. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies
over op de consument. Aanspraken op garantie kunnen in dit geval door de consument niet worden gemaakt. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen.

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de voorbeeldfoto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

6. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van IHS Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw dier verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op al onze foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IHS Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. De fotografe mag de foto’s van uw en/of uw dier, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het dier of het model, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van IHS Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met IHS Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: IHS Fotografie” of “Foto:www.ihsfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 900 bij 600 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300,- euro

7. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Isabelle Hoekstra
IHS Fotografie

© 2015-2018 IHS Fotografie | Alle rechten voorbehouden.
Ook op deze zorgvuldig zelfgeschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht!
Wil je deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overnemen? Dat kan voor slechts 25,- euro (excl. Btw). Neem contact op met info@ihsfotografie.nl voor de licentie. Bij constatering van overname van deze Algemene Voorwaarden, of delen daarvan, zullen juridische stappen genomen worden en ontvangt u daarnaast bovendien altijd een rekening van tenminste 75,- euro.